نتایج جستجو "ایوان غرب"

‍ 💜 متن آهنگ { نازانم لهكی پرسم (۲) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
جوانی به دینم جوانی به ملیؤنی هه رزانی
ئاورت له من به رداوه سه ر تؤپی كوردستانی
هه ی له به ر ئه و گؤزه ده مرم ناسكؤل ده یبا بؤ كانی
باسكم وه ژوور سه ری ده خؤشه ویستی میوانی
@eyvangharb
نازانم من له كی پرسم گولم میوانی كی...
💜 متن آهنگ { باوابی (ده سمال حه ریر) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
ده سمال حه ریری دووبه ر
بؤچم نادوینی ئه سمه ر
ئه گه ر حه ز ده كه ی نه مرم
بمشیله ناسكی دولبه ر
من ده ستم له مه مكی دا بی
ئه گه ر مه مكان عه زیه ت كه م
سه ر په نجه م كؤله وار بی
هیچ عه زیه تیان ناكه م
وه ی نه با لیم ته وه ...
‍ 💜 متن آهنگ { ئه ی وه ی لهگول }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
🎶شه ربه تی ده ستی ئه سمه ر بی
ژه هری ئه ژدیهای حه وت سه ربی
(شربت در دست اسمر باشه.
هر چند زهر اژدهای هفت سر باشد)
ده یخؤمه وه قه سته سه ربی
به لكوو برینم دیواوده ر بی
(اون را به هر بهانه میخورم شاید زخمم درمان شود)
ئه ی وه ی له...
💜 متن آهنگ { به هار هاته وه(۱) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
به هار هاته وه به ره نگی جوانی
بؤ ئاسكه كانی سه ر شاخه كانی
بؤ گول و گولزاری نیو باغچه كانی
بؤ سه ر ده رگاكانی ریحانه كانی
به هار هاته وه ، به هار هاته وه
دؤست و ده سگیران ئاشت ده كاته وه
په رچه می سی ره نگی سپی و سه وز و سوور
ئ...
💜 متن آهنگ { ئه ی وه ی لهگول }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
🎶شه ربه تی ده ستی ئه سمه ر بی
ژه هری ئه ژدیهای حه وت سه ربی
(شربت در دست اسمر باشه.
هر چند زهر اژدهای هفت سر باشد)
ده یخؤمه وه قه سته سه ربی
به لكوو برینم دیواوده ر بی
(اون را به هر بهانه میخورم شاید زخمم درمان شود)
ئه ی وه ی له ...
💜 متن آهنگ { دووبه دوو }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
نه خؤش و ده رده دارم ده رده كه م توولانی یه
ده چم بؤ لای یاری خؤم.
قه د حه كیمی وانی یه
دووبه دوو وای دووبه دوو
ئاور له جه رگم به ربوو
ئه ری بینه ماچت كه م
ئه ری روو به خال
قه ولت له دلآنم ده رچوو
نه خؤش و ده رده دارم
بؤ بالآت بیقه را...
💜 متن آهنگ { نه ورؤز }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
ئه م رؤژی سالی تازه یه نه ورؤزه هاته وه
جیژنیكی كؤنی كورده به خؤشی و به هاته وه
وا رؤژ هه لآت له به نده نی به رزی ولآته وه
ره نگی گولآله و گه زیزه شه به ق شه وق ئه داته وه
ئه م رؤژی سالی تازه یه نه ورؤزه هاته وه
جیژنیكی كؤنی كو...
💜 متن آهنگ { به هار هاته وه(۱) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
به هار هاته وه به ره نگی جوانی
بؤ ئاسكه كانی سه ر شاخه كانی
بؤ گول و گولزاری نیو باغچه كانی
بؤ سه ر ده رگاكانی ریحانه كانی
به هار هاته وه ، به هار هاته وه
دؤست و ده سگیران ئاشت ده كاته وه
په رچه می سی ره نگی سپی و سه وز و سوور
ئ...
💜 متن آهنگ { كه ویار (۲) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
كه ویار هه ی كه ویار كه ویاره ی خؤمی
به ره زای شاخان كه نیره ی چؤمی
له به ر دلی من زؤر جوانی سولتانی رؤمی
كه ویار هه ی كه ویار ئه رده لآنی یه
سه وزه ی قه د باریك ئه ی وه ی موكریانی یه
وه نه وشه م ده چنی مه لؤ به مه لؤ
دنیا پیی شاد ب...
💜 متن آهنگ { دینی مه رؤ دینی (۲) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
قه سه م به دوو چاوی مه ستت دینی مه رؤ دینی
به جووتی ئه برؤی په یوه ستت دینی مه رؤ دینی
ده بمه بازن له بؤ ده ستت خاله كه ی ئامینی
قه سه م به دوو چاوی جوانت دینی مه رؤ دینی
به دوو برؤی میسلی كه وانت دینی مه رؤ دینی
خؤم ده بمه ...
💜 متن آهنگ { به هار به هاره }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
به هاره به هاره گول ده بی په یدا
گول له عیشقی گول شیت ده بن شه یدا
(ده وه ره وه ره ئه سمه ر وه ره مه رگت نه بینم
گریانم دی بؤ تؤ وه للآ رؤحی شیرینم)
به هاره به هاره ئه وه نیا شینه
یاریكم هه یه خوینی شیرینه
به هار به هاره بولب...
دوستان تکست خواستن 👇
💜 متن آهنگ { دووبه دوو }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
نه خؤش و ده رده دارم ده رده كه م توولانی یه
ده چم بؤ لای یاری خؤم قه د حه كیمی وانی یه
دووبه دوو وای دووبه دوو
ئاور له جه رگم به ربوو
ئه ری بینه ماچت كه م
ئه ری روو به خال
قه ولت له دلآنم ده رچوو
نه خؤش و ده رده دار...
💜 متن آهنگ { نازانم لهكی پرسم (۲) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
جوانی به دینم جوانی به ملیؤنی هه رزانی
ئاورت له من به رداوه سه ر تؤپی كوردستانی
هه ی له به ر ئه و گؤزه ده مرم ناسكؤل ده یبا بؤ كانی
باسكم وه ژوور سه ری ده خؤشه ویستی میوانی
@eyvangharb
نازانم من له كی پرسم گولم میوانی كییه...
ربابه جان
داستان دو دلداده به نام هادی و ربابه . همه ی دوستان حتما آهنگ معروف ' ربابه جان ' رو شنیدید. این داستان در روستای شیاده بندپی اتفاق افتاده است.
ربابه جان ؛ از معدود ملودی های مازندرانی است که حالا ملی شده است و خوانندگان امروز ایران، با تنظیم های مختلف، می خوانندش. این آه...