نتایج جستجو "بهشت پنهان"

🎵 محمد اصفهانی , تو ای پری کجایی

📜 متن ترانه :
تو ای پری کجایی
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهاندری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی...
متن ترانه تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی دکتر محمد اصفهانی
شبی که آواز نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه و مهر نشان گرفته ام
بوی تو را زگل ش...
متن آهنگ تو ای پری کجایی حسین قوامی
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
تو ای ...
متن ترانه تو ای پری کجایی حسین قوامی
شبی که آواز نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه و مهر نشان گرفته ام
بوی تو را زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفت...
در:       پنج شنبه ها
@komodeaghayevoopi
یک ترانه یک شعر. یک قاب
🎤. 📋. 🖼
تو ای پری کجایی یا سرگشته ترانه مشهور و ماندگاری است با شعر هوشنگ ابتهاج و آهنگ‌سازی همایون خرم در دستگاه همایون. نخستین بار با صدای حسین قوامی اجرا شد و توسط خوانندگانی چون الهه و محمد اصفهانی بازخوانی شده‌است.[۱]
...
♫♫ متن آهنگ ' تو ای پری کجایی ' از حسین قوامی ♫♫
شبی که آواز نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه‌ای از نی و نغمه ندیدم
توای پری کجایی؟ که رخ نمی‌نمایی
از آن بهشت پنهان، دری نمی‌گشایی
من همه جا، پی تو گشته‌ام
از مه و مهر، نشان گرفته‌ام
بوی تو را،...
♫♫ متن آهنگ ' تو ای پری کجایی ' از حسین قوامی ♫♫
شبی که آواز نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه‌ای از نی و نغمه ندیدم
توای پری کجایی؟ که رخ نمی‌نمایی
از آن بهشت پنهان، دری نمی‌گشایی
من همه جا، پی تو گشته‌ام
از مه و مهر، نشان گرفته‌ام
بوی تو را،...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 هوشمند عقیلی > تو ای پری کجایی > تو ای پری کجایی (متن ترانه)
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه‌ای از تو و نغمه ندیدم
تو ای پری کجایی؟
که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان
دری نمی‌گشایی
من همه جا پی تو گشته‌ام
از مه و مه نشان گرفت...
 
 
 
متن آهنگ شیخم به طنز گفت محمدرضا شجریان
 
من ترک عشق بازی و ساغر نمی کنم
صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم
باغ بهشت و سایه  طوبی و  قصر حور
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم
تلقین درس اهل نظر یک اشارت است
کردم   اشارتی  و مکرر  نمی کنم
هرگز  نمی شود ز سر  خود خبر مرا
تا در میان  میکده  سر  بر ن...
متن آهنگ تو ای پری کجایی حسین قوامی
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
تو ای ...

مهرورزی و دوست داشتن ویژگی جانداران است. موجود زنده، زنده بودن خود را با عشق به نمایش می گذارد و از وجود خود و قلمرو خود خارج شده، خود را می آراید، خانه و آشیانه اش را تزیین می‌کند و تلاش می‌کند تا دوست بدارد و دوستش بدارند. عشق، همۀ آلودگی‌ها و کدورت‌ها را از وجود می‌راند.
زمانی دورتر از زمان ما...
🎵 قوامی , تو ای پری کجاِی

📜 متن ترانه :
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گ...
🎵 محمد اصفهانی , تو ای پری کجایی

📜 متن ترانه :
تو ای پری کجایی
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای .....پری کجائی
که رخ..... نمی نمائی
از آن .....بهشت پنهان
دری .....نمیگشائی
من همه جا.... پی تو گشته ام
از مه و...
متن آهنگ تو ای پری کجایی حسین قوامی
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
تو ای ...
آهنگ از زبان مادری در حال مرگ خطاب به فرزند تازه متولد شده اش گفته می شود امیدوارم از ترجمه و بررسی Sign of the Times لذت ببرید .
Harry Styles
Sign of the Times:
ترجمه متن آهنگ و بررسی:
Just stop your crying, it’s a sign of the times
Welcome to the final show
Hope you’re wearing your best cl...
متن آهنگ تو ای پری کجایی حسین قوامی
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
تو ای ...
‍ 🎵 محمد اصفهانی , تو ای پری کجایی🎤

🎸🎺🎷🥁🎹🎼🎻
شعر: هوشنگ ابتهاج
📜 متن ترانه :
تو ای پری کجایی
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی ؟ که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهاندری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از م...
‍ 🎵 محمد اصفهانی , تو ای پری کجایی🎤

🎸🎺🎷🥁🎹🎼🎻
شعر: هوشنگ ابتهاج
📜 متن ترانه :
تو ای پری کجایی
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی ؟ که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهاندری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از م...
ترجمه متن آهنگ و بررسی:
Just stop your crying, it’s a sign of the times
Welcome to the final show
Hope you’re wearing your best clothes
You can’t bribe the door on your way to the sky
گریه نکن، این یک نشانه از زمان است
به نمایش آخر خوش آمدی
امیدوارم بهترین لباست را پوشیده باشی
نمی توانی در م...
متن آهنگ تو ای پری کجایی حسین قوامی
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
تو ای ...
@torrehchannel
✅متن آهنگ تو ای پری کجایی :
👤آهنگ ساز : همایون خرم
👤تنظیم : جواد معروفی
🎤خواننده : حسین قوامی
📝شاعر : هوشنگ ابتهاج ( ه.ا.سایه )
شبی که آواز نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو رمیدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری! کجایی؟که رخ نمی نمایی
ازآن بهشت پنهان...
متن ترانه ی 'تو ای پری کجایی' حسین قوامی
👇👇👇👇
شبی که آواز نی تو شنیدم چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم نشانه‌ای از نی و نغمه ندیدم
توای پری کجایی؟ که رخ نمی‌نمایی از آن بهشت پنهان، دری نمی‌گشایی
من همه جا، پی تو گشته‌ام از مه و مهر، نشان گرفته‌ام
بوی تو را، ز گل شنیده‌ام ...
🌺 متن آهنگ 🌺
🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
یه روز خدا روشنایی بهشت رو برام مثل یه هدیه فرستاد، ديگه جز این هيچی برام اهميت نداشت، همه چیز (به غیر از او) برام بی اهمیت شده بود، دیگه ترسم رفته بود...
تو دلیل خوشحالی منی که کلمات در ابرازش ناکامند، برای اين هديه الهی من حاضرم همه چی مو بدم...
🍃🍃🍃🍃
حاضرم همه چیم رو بهت بدم، ...
متن آهنگ تو ای پری کجایی
حسین قوامی
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
تو ...
اینم متن آهنگ بالا :
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی ؟ که رخ نمی نمائی
از آن بهشت پنهان دری نمی گشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
تو ای پری کجائی ؟...
تو ای پری کجایی
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تو ای پری کجایی یا سرگشته ترانه مشهور و ماندگاری است با شعر هوشنگ ابتهاج و آهنگ‌سازی همایون خرم در دستگاه همایون. نخستین بار با صدای حسین قوامی اجرا شد و توسط خوانندگانی چون الهه و محمد اصفهانی و علی رستمیان بازخوانی شده‌است.[۱]
متن ترانه
شعر این ترانه...
@torrehchannel
✅متن آهنگ تو ای پری کجایی :
👤آهنگ ساز : همایون خرم
👤تنظیم : جواد معروفی
🎤خواننده : حسین قوامی
📝شاعر : هوشنگ ابتهاج ( ه.ا.سایه )
شبی که آواز نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو رمیدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری! کجایی؟که رخ نمی نمایی
ازآن بهشت پنهان...
TXT #Justina #Saye_Roshan
متن آهنگ سایه روشن #جاستینا
👁‍🗨 @TxtRapp
کناره پنجره نشستم منتظر
چقدر راه دوره و آیندم مبهمه
نگاهم خیره رو سنگ فرشای کوچس
تمام ذهنم اما درگیر و مختله
صدای مادرم تمومه باورم نگاه آخرم سکوت خواهرم
آخ چقدر سنگینه نگاهای خواستگار پیرم
من ترس دارم ازینکه کنارش بشینم
ولی ...
متن
آهنگ سالار عقیلی به اصفهان رو تیتر پایانی سریال سایه سلطان
@mirnegarr
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی
به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی
بنشین لب زنده رودش که یابی نشانی
از نغمه ای خفته در گوشه ی اصفهانی
به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی
به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی
نگینی بر انگشتر د...
🎼 متن آهنگ تو ای پری کجایی :
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
دل من سر...
🍃🌹@asharena🌹🍃
🎼 متن آهنگ تو ای پری کجایی :
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرف...
🎼 متن آهنگ تو ای پری کجایی :
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
دل من سر...
🎼 متن آهنگ تو ای پری کجایی :
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
دل من سر...
🎼 متن آهنگ تو ای پری کجایی :
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
دل من سر...
🎼 متن آهنگ تو ای پری کجایی :
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی ترا زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
دل من سر...
در:       پنج شنبه ها
@komodeaghayevoopi
یک ترانه یک شعر. یک قاب
🎤. 📋. 🖼
تو ای پری کجایی یا سرگشته ترانه مشهور و ماندگاری است با شعر هوشنگ ابتهاج و آهنگ‌سازی همایون خرم در دستگاه همایون. نخستین بار با صدای حسین قوامی اجرا شد و توسط خوانندگانی چون الهه و محمد اصفهانی بازخوانی شده‌است.[۱]
...
تو ای پری کجایی....حسین قوامی
🆔 @TranomvTaraneh👈👈❤️
متن آهنگ تو ای پری کجایی:
شبی که آوای نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لبه چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجائی که رخ نمینمائی
از آن بهشت پنهان دری نمیگشائی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه مهر نشان گرفته ام
بوی تر...
متن ترانه تو ای پری کجایی
شبی که آواز نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم
تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی
من همه جا پی تو گشته ام
از مه و مهر نشان گرفته ام
بوی تو را زگل شنیده ام
دامن گل از آن گرفته ام
تو ای پریک...
‍ ‍ ‍ 🌿🍁☘🍁🌿🍂🍃🍂
متن ترانه ی بینظیر :
#تو_ای_پری_کجایی …
باصدای استاد :
#حسین_قوامی
شعراین اثر جاوید ازاستاد:
#هوشنگ_ابتهاج
آهنگ جاودانه ی این ترانه از استاد :
#همایون_خرم
🌿🍁☘🌿🍁🍂🍃🍂
شبی که آواز نی تو شنیدم چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه‌ای از نی و نغمه ندیدم
ت...
‍ ‍ ‍ 🌿🍁☘🍁🌿🍂🍃🍂
متن ترانه ی بینظیر :
#تو_ای_پری_کجایی …
باصدای استاد :
#حسین_قوامی
شعراین اثر جاوید ازاستاد:
#هوشنگ_ابتهاج
آهنگ جاودانه ی این ترانه از استاد :
#همایون_خرم
🌿🍁☘🌿🍁🍂🍃🍂
شبی که آواز نی تو شنیدم چو آهوی تشنه پی تو دویدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه‌ای از نی و نغمه ندیدم
ت...