نتایج جستجو "تئوری موسیقی"

🎧 قونشودا قیز سئوه نین
◀️ قارمون
قنبر حوسینلی
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
🎼 قونشودا قیز سئوه نین
◀️ قارمون
قنبر حوسینلی
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
قزاقی
◀️ آکاردیون
ابراهیم خلیل علیزاده
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
@azarinot
قزاقی
◀️ آکاردیون
ابراهیم خلیل علیزاده
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
@azarinot
◀️ سولمازی
قارمون
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر☝☝
سولمازی
◀️ قارمون
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر☝☝
نرم افزار پخش فایلهای ویدئویی
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر
◀️ نرم افزار ظبط صدا حرفه ای
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر☝☝
نرم افزار نت خوانی
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
اطلاعات بیشتر
نرم افزار تقویت نت خوانی
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر☝☝
◀️ دلشاد رینگی
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر☝☝
قزاقی
◀️ آکاردیون
ابراهیم خلیل علیزاده
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
ارسالی از افشین فرزین
◀️ دیلبریم
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر👆👆
◀️ گئتمه گئتمه
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
@azarinot
🎷آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر:
◀️ گئتمه گئتمه
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
@azarinot
◀️ سلیمانی
👌 قارمون
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
🎷آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر:
◀️ اوزون دره
قارمون انور صادیق اف
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
◀️ قارمون
🎶 ناز ائله مه رقصی
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
◀️ قارمون
🎷 آرزی قیزیم
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
🎼 نت پئیمان ائدیک
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر☝☝
◀️ نت قارا بالا
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
قزاقی
◀️ آکاردیون
ابراهیم خلیل علیزاده
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
@daregazmusic
قزاقی
◀️ آکاردیون
ابراهیم خلیل علیزاده
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
@daregazmusic
@daregazmusic
ریتم 6/8
سرعت 139
@zarinot
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
ریتم 6/8
سرعت 170
@azarinot
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
ریتم 6/8
سرعت 120
@azarinot
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
#چالش_امشب_کانون_جوانه_های_شعر
جلسه هشتم
#آموزش_ترانه
مدیریت چالش: جناب آقای #رامین_رخشا

زمان شروع چالش: #جمعه_ها 22:00 تا 23:30
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➕در شروع، تعاریفی از ترانه و شعر آورده شد، تفاوتهایی که دارند رو بررسی کردیم و نقل قولهایی از صاحب نظران ترانه آوردیم.
➕در ادامه وزن رو بررسی کردیم و گ...
◀️ قدرینی کیم بیلر
تیمور
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
◀️ قدرینی کیم بیلر
تیمور
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آپاردی سئللر سارامی👌👌👌👌
◀️ نت
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
🎤 اولارام درده همدم
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
اجرا با نرم افزار ارگ2017
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار وتصنیفلر👆👆
متن آهنگ + آکوردهاش برای آهنگ ممنونم از رضا صادقی
ریتم ۴/۴
آموزشگاه مجازی تئوری موسیقی و گیتار به صورت رایگان
@mashhadguitar
باکی گئجه لری
◀اجرا ی قیاس قیاسف با قارمون
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار وتصنیفلر👆👆
🎷آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر:
🎶 قارمون نظامی
◀️ کوچه لر سوسپمیشم
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
👇👇
علی بابا دان گوزل بیر ماهنی👌
◀️ نت اوغلوم ص 1
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
🎷آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر:
علی بابا دان گوزل بیر ماهنی👌
◀️ اوغلوم
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarino
🎼 نت پئیمان ائدیک
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot
آذربایجان ماهنیلار و تصنیفلر☝☝
◀️ ایلک دفعه ساحیلده .. دینه بیلمه دیم
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
@azarinot
📒 راهکارهای متدیک برای ایفاگران موغام راست
👈پرفوسور عاریف بابایف
🎵نت ومتن ترانه همراه با نمونه
✍مطالب مربوط به تئوری موسیقی
💿نرم افزارهای موسیقی
📣اطلاعات عمومی در زمینه موسیقی
@azarinot