نتایج جستجو "تهدید مرگ"

متن ترانه اندیشه کشتنی نیست
تر انه سرا:پویان مقدسی
اهنگساز:
تنظیم»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
آه ای قشون وحشت آه ای سیاه پوشان
اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان
اگر چه این همه تن در دخمه ها گرفتار
اگر چه شعر ممنوع اگر چه عشق بر دار
تو خوش بدان به زودی این نسل های عاش...
📢
🎈 متن آهنگ : اندیشه کشتنی نیست.
آه ای قشون وحشت آه ای سیاه پوشان
اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان
اگرچه این همه تن، در دخمه ها گرفتار
اگرچه شعر ممنوع، اگرچه عشق بر دار
تو خوش بدان به زودی ، این نسل های عاشق
با فکرهای تازه ، چون لشکر شقایق
از شانه های تاریخ، این یأس را بریزند
با دس...
📢
🎈 متن آهنگ : اندیشه کشتنی نیست.
آه ای قشون وحشت آه ای سیاه پوشان
اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان
اگرچه این همه تن، در دخمه ها گرفتار
اگرچه شعر ممنوع، اگرچه عشق بر دار
تو خوش بدان به زودی ، این نسل های عاشق
با فکرهای تازه ، چون لشکر شقایق
از شانه های تاریخ، این یأس را بریزند
با دس...
📢
🎈 متن آهنگ : اندیشه کشتنی نیست.
آه ای قشون وحشت آه ای سیاه پوشان
اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان
اگرچه این همه تن، در دخمه ها گرفتار
اگرچه شعر ممنوع، اگرچه عشق بر دار
تو خوش بدان به زودی ، این نسل های عاشق
با فکرهای تازه ، چون لشکر شقایق
از شانه های تاریخ، این یأس را بریزند
با دس...
متن ترانه اندیشه کشتنی نیست
آه ای قشون وحشت
آه ای سیاه پوشان
اندیشه کشتنی نیست
با حکم قتل زندان
اگر چه این همه تن
در دخمه ها گرفتار
اگر چه شعر ممنوع
اگر چه عشق بر دار
تو خوش بدان بزودی
این نسل های عاشق
با فکر های تازه
چون لشکر شقایق
از شانه های تاریخ
این یاس را بریزن
با دست های آزاد
با کهنگی...
🌹 @MatnAhaang 🍃
آهنگ داریوش اندیشه کشتنی نیست
متن ترانه📜
آه ای قشون وحشت
آه ای سیاه پوشان
اندیشه کشتنی نیست
با حکم قتل زندان
اگر چه این همه تن
در دخمه ها گرفتار
اگر چه شعر ممنوع
اگر چه عشق بر دار
تو خوش بدان که بزودی
این نسل های عاشق
با فکر های تازه
چون لشکر شقایق
از شانه های تاریخ
این یس را بریز...
📖متن آهنگ اندیشه کشتنی نیست;
آه ای قشون وحشت آه ای سیاه پوشان
اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان
اگرچه این همه تن، در دخمه ها گرفتار
اگرچه شعر ممنوع، اگرچه عشق بر دار
تو خوش بدان به زودی ، این نسل های عاشق
با فکرهای تازه ، چون لشکر شقایق
از شانه های تاریخ، این یأس را بریزند
با دستهای آزاد...
🎵متن آهنگ اسفند از تهم
#تهم #اسفند #آلبوم‌اسفند
منو تهدید به تنهایی نکن ، منو تهدید به تنهایی نکن
منو تهدید به تنهایی نکن ، منو تهدید به تنهایی ، نکن
من هیچوقت تنها نمیمونم ، تنها ، نمیمونم تنها ، نمیمونم
سردرگمم ، نه سردم کلا مثِ آخر زمستون روزِ تولدم
پُر از برفک و یخ از ، سنگمو حرفمو میزنم ح...