نتایج جستجو "جام شوکران"

🎶 آهنگ شاد جدید آوان باند بنام کاکو :
📋 متن آهنگ
ای جان جان جانم تو جان جان جانی بیرون ز جام جان چیست آنی و بیش از آنی
من مست و بی قرارم تو علت همانی ای عشق بی نهایت تو جان و جهانی
ای جان جان جانم تو جان جان جانی پر کن تو جام من را از باده ی جوانی
ای جان جان جانم تو جان جان جانی پر کن تو جام من را...
متن آهنگ مدار مربع علیرضا آذر
فال من را بگیر و جانم را
من از این حال بی کسی سیرم
دستِ فردای قصه را رو کن
روشنم کن چگونه می میرم
حافظ از جام عشق خون می خورد
من هم از جام شوکران خوردم
او جهاندارِ مست ها می شد
من جهان را به دوش می بردم
مست و لایعقل از جهان بیزار
جامی از عشق و خون به دستانم
او خداوند م...
🎵 متن ترانه علیرضا آذر - مدار مربع
فال من را بگیر و جانم را
من از این حال بی کسی سیرم
دستِ فردای قصه را رو کن
روشنم کن چگونه می میرم
حافظ از جام عشق خون می خورد
من هم از جام شوکران خوردم
او جهاندارِ مست ها می شد
من جهان را به دوش می بردم
مست و لایعقل از جهان بیزار
جامی از عشق و خون به دستانم
او خدا...
🎵 متن ترانه علیرضا آذر - مدار مربع
فال من را بگیر و جانم را
من از این حال بی کسی سیرم
دستِ فردای قصه را رو کن
روشنم کن چگونه می میرم
حافظ از جام عشق خون می خورد
من هم از جام شوکران خوردم
او جهاندارِ مست ها می شد
من جهان را به دوش می بردم
مست و لایعقل از جهان بیزار
جامی از عشق و خون به دستانم
او خدا...
متن ترانه علیرضا آذر - مدار مربع
فال من را بگیر و جانم را
من از این حال بی کسی سیرم
دستِ فردای قصه را رو کن
روشنم کن چگونه می میرم
حافظ از جام عشق خون می خورد
من هم از جام شوکران خوردم
او جهاندارِ مست ها می شد
من جهان را به دوش می بردم
مست و لایعقل از جهان بیزار
جامی از عشق و خون به دستانم
او خداون...
SIXTEEN TONS (M. Travis)
performed by Tennessee Ernie Ford (1955)
transcribed by Mark Albert
آهنگ شانزده تن توسط مرل ترویس سروده شده
در 1955 توسط ارنی فورد خوانده شده👇
Some people say a man is made out of mud
A poor man's made out of muscle and blood
Muscle and blood and skin and bones
A mind that...
در حال ارسال ترانه درخواستی...
خواننده: علیرضا آذر
آلبوم: تک آهنگ
ترانه: علیرضا آذر-مدار مربع
متن ترانه:
فال من را بگیر و جانم را
من از این حال بی کسی سیرم
دستِ فردای قصه را رو کن
روشنم کن چگونه می میرم
حافظ از جام عشق خون می خورد
من هم از جام شوکران خوردم
او جهاندارِ مست ها می شد
من جهان را به دو...