نتایج جستجو "حسن زیرک"

💜 متن آهنگ { باوابی (ده سمال حه ریر) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
ده سمال حه ریری دووبه ر
بؤچم نادوینی ئه سمه ر
ئه گه ر حه ز ده كه ی نه مرم
بمشیله ناسكی دولبه ر
من ده ستم له مه مكی دا بی
ئه گه ر مه مكان عه زیه ت كه م
سه ر په نجه م كؤله وار بی
هیچ عه زیه تیان ناكه م
وه ی نه با لیم ته وه ...
‍ 💜 متن آهنگ { ئه ی وه ی لهگول }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
🎶شه ربه تی ده ستی ئه سمه ر بی
ژه هری ئه ژدیهای حه وت سه ربی
(شربت در دست اسمر باشه.
هر چند زهر اژدهای هفت سر باشد)
ده یخؤمه وه قه سته سه ربی
به لكوو برینم دیواوده ر بی
(اون را به هر بهانه میخورم شاید زخمم درمان شود)
ئه ی وه ی له...
💜 متن آهنگ { به هار هاته وه(۱) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
به هار هاته وه به ره نگی جوانی
بؤ ئاسكه كانی سه ر شاخه كانی
بؤ گول و گولزاری نیو باغچه كانی
بؤ سه ر ده رگاكانی ریحانه كانی
به هار هاته وه ، به هار هاته وه
دؤست و ده سگیران ئاشت ده كاته وه
په رچه می سی ره نگی سپی و سه وز و سوور
ئ...
💜 متن آهنگ { ئه ی وه ی لهگول }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
🎶شه ربه تی ده ستی ئه سمه ر بی
ژه هری ئه ژدیهای حه وت سه ربی
(شربت در دست اسمر باشه.
هر چند زهر اژدهای هفت سر باشد)
ده یخؤمه وه قه سته سه ربی
به لكوو برینم دیواوده ر بی
(اون را به هر بهانه میخورم شاید زخمم درمان شود)
ئه ی وه ی له ...
💜 متن آهنگ { دووبه دوو }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
نه خؤش و ده رده دارم ده رده كه م توولانی یه
ده چم بؤ لای یاری خؤم.
قه د حه كیمی وانی یه
دووبه دوو وای دووبه دوو
ئاور له جه رگم به ربوو
ئه ری بینه ماچت كه م
ئه ری روو به خال
قه ولت له دلآنم ده رچوو
نه خؤش و ده رده دارم
بؤ بالآت بیقه را...
🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵
💜 متن آهنگ { نووری روخسارت }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
نووری روخسارت وه ده رخه ده ردی بی ده رمانه شه و
زولمه تی زولفت له سه ر رووته ، له رؤژ میوانه شه و
دوی شكور مه ردانه ، من ریم برده ناو زولفی سیات
تا بزانن ، ئه هلی مولكی دل، قه لآی میردانه شه و
هه ر له مه غریب تا به یا...
💜 متن آهنگ { نه ورؤز }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
ئه م رؤژی سالی تازه یه نه ورؤزه هاته وه
جیژنیكی كؤنی كورده به خؤشی و به هاته وه
وا رؤژ هه لآت له به نده نی به رزی ولآته وه
ره نگی گولآله و گه زیزه شه به ق شه وق ئه داته وه
ئه م رؤژی سالی تازه یه نه ورؤزه هاته وه
جیژنیكی كؤنی كو...
💜 متن آهنگ { به هار هاته وه(۱) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
به هار هاته وه به ره نگی جوانی
بؤ ئاسكه كانی سه ر شاخه كانی
بؤ گول و گولزاری نیو باغچه كانی
بؤ سه ر ده رگاكانی ریحانه كانی
به هار هاته وه ، به هار هاته وه
دؤست و ده سگیران ئاشت ده كاته وه
په رچه می سی ره نگی سپی و سه وز و سوور
ئ...
💜 متن آهنگ { كه ویار (۲) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
كه ویار هه ی كه ویار كه ویاره ی خؤمی
به ره زای شاخان كه نیره ی چؤمی
له به ر دلی من زؤر جوانی سولتانی رؤمی
كه ویار هه ی كه ویار ئه رده لآنی یه
سه وزه ی قه د باریك ئه ی وه ی موكریانی یه
وه نه وشه م ده چنی مه لؤ به مه لؤ
دنیا پیی شاد ب...
💜 متن آهنگ { دینی مه رؤ دینی (۲) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
قه سه م به دوو چاوی مه ستت دینی مه رؤ دینی
به جووتی ئه برؤی په یوه ستت دینی مه رؤ دینی
ده بمه بازن له بؤ ده ستت خاله كه ی ئامینی
قه سه م به دوو چاوی جوانت دینی مه رؤ دینی
به دوو برؤی میسلی كه وانت دینی مه رؤ دینی
خؤم ده بمه ...
▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪
🔘 متن آهنگ بارانه
اثری ماندگار از اسطوره فراموش نشدنی حسن زیرک
بیستوومه شیرینیت ده خوری
له سه ر دلم بوو به گری
ئاهی من به د كارمان بمری
ئه ی وه ی وه ی وه ی بارانه
وه ك قومری سه ر بالم شینه
ده چریكینم به م هاوینه
ئه سمه ران خوینیان شیرینه
ئه ی وه ی وه ی وه ی بارانه
...
💜 متن آهنگ { به هار به هاره }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
به هاره به هاره گول ده بی په یدا
گول له عیشقی گول شیت ده بن شه یدا
(ده وه ره وه ره ئه سمه ر وه ره مه رگت نه بینم
گریانم دی بؤ تؤ وه للآ رؤحی شیرینم)
به هاره به هاره ئه وه نیا شینه
یاریكم هه یه خوینی شیرینه
به هار به هاره بولب...
دوستان تکست خواستن 👇
💜 متن آهنگ { دووبه دوو }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
نه خؤش و ده رده دارم ده رده كه م توولانی یه
ده چم بؤ لای یاری خؤم قه د حه كیمی وانی یه
دووبه دوو وای دووبه دوو
ئاور له جه رگم به ربوو
ئه ری بینه ماچت كه م
ئه ری روو به خال
قه ولت له دلآنم ده رچوو
نه خؤش و ده رده دار...
متن آهنگ 👆👆👆
@hasanzirak 🎶
متن آهنگ سیوه لاسوره ❤️
@hasanzirak 🎶
💜 متن آهنگ { نازانم لهكی پرسم (۲) }
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
جوانی به دینم جوانی به ملیؤنی هه رزانی
ئاورت له من به رداوه سه ر تؤپی كوردستانی
هه ی له به ر ئه و گؤزه ده مرم ناسكؤل ده یبا بؤ كانی
باسكم وه ژوور سه ری ده خؤشه ویستی میوانی
@eyvangharb
نازانم من له كی پرسم گولم میوانی كییه...
کتاب بسیار ارزشمند 'ناڵەشکێنە'
اشعار و متن آهنگ های حسن زیرک در 288 صفحه
@zhino_umsha
کتاب بسیار ارزشمند 'ناڵەشکێنە'
اشعار و متن آهنگ های ماموستا حسن زیرک
@nishtman_rezga
@rojhelat_sewti
متن آهنگ اثر جاودان
⚫️ مرحوم #حسن_زیرک
نووری روخسارت
شێعر: ئاوات
نووری روخسارت وه‌ده‌رخه‌ ده‌ردی بێ ده‌رمانه‌ شه‌و
زوڵمه‌تی زولفت له‌سه‌ر رووته‌، له‌ رۆژ میوانه‌ شه‌و
دوێ شكور مه‌ردانه‌، من ڕێم برده‌ ناو زولفی سیات
تا بزانن ، ئه‌هلی موڵكی دڵ، قه‌لآی مێردانه‌ شه‌و
هه‌ر له‌ مه‌غریب تا به‌یانی بێ و...
کتاب 'ناڵەشکێنە'
اشعار و متن آهنگ های ماموستا حسن زیرک
@Mantren
🔰 آهنگی بسیار زیبا از زنده یاد «حسن زیرک» بنام «ئه‌مان دوکتور» + متن آهنگ
#دورهمی
@Durehamii6
🔰 آهنگی بسیار زیبا از زنده یاد «حسن زیرک» بنام «ئه‌مان دوکتور» + متن آهنگ
▶️ @tekabam
🔰 آهنگی بسیار زیبا از زنده یاد «حسن زیرک» بنام «ئه‌مان دوکتور» + متن آهنگ
ورود🔰🔰 مستان کوردی
🆔 @MASTANMUSIC2❤️
کتاب بسیار ارزشمند 'ناڵەشکێنە'
اشعار و متن آهنگ های ماموستا حسن زیرک
#شاره_کم_تیکاب
@tekabam
کتاب بسیار ارزشمند 'ناڵەشکێنە'
اشعار و متن آهنگ های ماموستا حسن زیرک
@Mezhoo_Divandareh
🌸
🍃🌺🌻
╭─═ঊঈ🌷 ঊঈ═─╮
✅ @pangeh ✍
╰─═ঊঈ🌷 ঊঈ═─╯
🍃🌺🌻
🌸
متن آهنگ های حسن زیرک
و زندگى نامه او
ناله شکینه
@sasanabdollahi
کتاب بسیار ارزشمند 'ناڵەشکێنە'
اشعار و متن آهنگ های ماموستا حسن زیرک
@Mezhoo_Divandareh
🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵
💜 متن آهنگ { كرماشان }
که نال حه سه ن زیرک
🌷@hasanzirak ❊✓
اثری ماندگار از 🎀 حسن زیرک 🎀
كرماشان جیگای ئه ژدادم جیگای شیرین ، جیی فه رهادی
قه ت قه ت تؤ ناچی له یادم
خؤشم ده ویی كچه جیران ئه من دؤست و تؤ ده زگیران
ده وه ره ، ده وه ره بابان ویران
كرماشان شاریكی جوانی شاری گه وره ...
کتاب بسیار ارزشمند 'ناڵەشکێنە'
اشعار و متن آهنگ های حسن زیرک در 288 صفحه
☑️ @kurdaana
کتاب بسیار ارزشمند 'ناڵەشکێنە'
اشعار و متن آهنگ های حسن زیرک در 288 صفحه
☑️ @kurdchia
کتاب بسیار ارزشمند 'ناڵەشکێنە'
اشعار و متن آهنگ های حسن زیرک در 288 صفحه
☑️ @kurdchia
متن آهنگ هوری لار از حسن زیرک ب درخواست مکرر شماعزیزان ...ترجمه فارسی هم گذاشتم❤️👇👇👇👇
هه ر که سی بی کاد {هوری لار}، بینی امن و تو
له مالی بمرید {هوری لار}، به هه شت و به نو
- کوله نجه ری ری ، ده ستمال کریشه
کاری امن و تو ، کوتو ته کیشه
- جیم نیا تیا بسراوم ، خاکیم و سر ، بی لانه وخوم
ب...
🔷 متن آهنگ بسیار  مشهور حسن  زیرک
🔰  ئەی  یار    ...    ئەی  یار
ای  یار  ای  یار
🔹   بەهار  خۆشە   زمزیران
بهار   زمزیران   خوش است
@eivankalhor
🌍  کاناڵ  ئەێوان   کەڵڕ
🔷 متن آهنگ
👇👇👇👇👇
🔰 متن آهنگ لێم زیزە چاو کەژاڵم
💚 حسن زیرک
بە کراس چێتی کرێشە
(با لباس _چیت کریشه = یک نوع پارچه است )
کوشتمی خستمی کێشە
مرا کشت و مرا وارد مسئله و درد سر کرد
کراسێکی لە بەر دا
(لباسی به تن دارد )
تەنکە وەک پەڕەی مێشە
نازک مانند بال مگس است
♫ ♫ ♫
لێم زیز ...
🔰  لێم  زیزە   چاو   کەژاڵم
💚  حسن  زیرک
@eivankalhor
🌍  کاناڵ  ئەێوان   کەڵڕ
🔰  متن آهنگ
👇👇👇👇👇
دوست عزیزی از کرمانشاه درخواست آهنگهای حسن زیرک را با متن آهنگ دادن
باشه چشم از امشب سعی میکنم روزی دو آهنگ از این هنرمند با متن آهنگ براتون ارسال کنم.
با تشکر از همراهی گرمتان
گروپی لاوان
-------------------------
مه لبه ندی گورانی و ئاوازی ره سه نی کوردی👇
💟🆔 @Lawan_Music
✅نرم افزار ترانە های حسن زیرک همراە با متن ترانە
کاناڵ گیلانغربی ها ???
? @gilanegharbiha
متن آهنگ «پاوانه کانی»
تکستی گورانی پاوانه كانی (حسن زیرک)
بانه و مریوان او دیوه و دیوه
کچه رحمت له و دایکه ی توی بو من دیوه
پاوانه كانی ده زرینگیته وه
قافله له ورمی بی وه ی گیریته وه
قافله له ته رگه وه ر ده یگیریته وه
چاوره شی واوه ره بؤن خؤشی وا وه ره
تؤی رؤحی شیرینم وه ره وه ره و...
متن آهنگ هوری لار از حسن زیرک👇👇👇👇
اطلاعات بیشتر
🏁🏁🏁 سپید و سیاه🏁🏁🏁
هه ر که سی بی کاد {هوری لار}، بینی امن و تو
له مالی بمرید {هوری لار}، به هه شت و به نو
- کوله نجه ری ری ، ده ستمال کریشه
کاری امن و تو ، کوتو ته کیشه
- جیم نیا تیا بسراوم ، خاکیم و سر ، بی لانه وخوم
بی که س و بی ده ر ، بی یار و هاودم ، بی می و میخانه خوم
- ارثی مجنونه خلاتم ، آواره ی او کیوانه خوم
موسته حه قی تیر و تانی ، آشنا و بیگانه خوم
- هه ر که سی بیکاد {هوری لار}، مه نعی دیلداری
پرو پو ده رکاد {هوری لار}، وینه ی پاساری
- کوله نجه ری ری ، ده ستمال خاقانی
کاری امن و تو ، دنیا پی زانی
اطلاعات بیشتر
.............................................
ترجمه فارسی
- {ای روسری کج}هر کسی که بین من و تو را به هم بزند
از خانه اش ، هشت نه نفر، بمیرند
- صاحب جلیقه راه راه و روسری کریشه (نوعی پارچه)
رابطه من و تو ، افتاده است به گرفتاری
- جایی برای استراحت ندارم ، خاک بر سرم ، بی آشیانه ام
بی کس و بی یار و همدمم ، و بی می و میخانه
اطلاعات بیشتر
- میراث من چون مجنون ، آوارگی در کوههاست
مستحق تیر و طعنه ی آشنا و بیگانه ام
- {ای روسری کج}هر کسی که ما را از دلداری منع کند
اطلاعات بیشتر
پر و بالش مانند پرنده بریزند
- صاحب جلیقه راه راه و روسری خاقانی
رابطه من و تو را تمام دنیا فهمیده اند👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇اطلاعات بیشتر
سبک های ترانه))))
واژه ی ترانه در قدیم در معنای رباعی به کار میرفت. به عبارتی قدیما به هر تصنیفی که سه گوشه داشته باشه ترانه گفته میشد. در قدیم همچنین واژه ی ترانه رو گاه در معناهای سرود، نوا و نغمه به کار میبردند
استخون بندی یک ترانه شامل چندین بخش میشه که این بخشها در جایی به هم وابسته اند یا اص...