نتایج جستجو "خسته دلان"

‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
متن ترانه خواب ابی
من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست
که اعتبار عشق به جاست دنیا به کام آدماست
من هنوزم خواب میبینم
من هنوز خواب میبینم که این خودش غنیمته
برای دیگرون یه خواب برای من حقیقته
من هنوزم خواب میبینم
سوته دلان یکی یکی تموم شدن
سوته دلی نمونده غیر از خود من
کسی که عشق و غم و فریاد...
‍ ‍ #موسیقی بهار...
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاک...
‍ ‍ #موسیقی بهار...
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاک...
‍ ‍ #موسیقی_عصر👌🍋🍊❤️
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خا...
‍ ‍ #موسیقی_عصر👌🍋🍊❤️
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خا...
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
#موسیقی_عصر_جمعه
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکست...
آهنگ در دستگاه همایون از استاد همایون خرم.. شعر : استاد تورج نگهبان.. متن ترانه :: قسم به دل‌های خسته خسته دلان قسم به قلب شکسته خسته دلان به آه برلب نشسته خسته دلان که من در این سینه جز غمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم از او جدا مانده‌ام در این رهگذر ز یارم نشان ندارم قسم به دل‌های خستة خسته دلان قسم ب...
.
💐🌴🍄🌿
خسته دلان
خواننده: مرضیه
شاعر: تورج نگهبان
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: دستگاه همایون
متن ترانه:
(قسم به دل‌های خسته ی خسته دلان قسم به قلب شکسته ی خسته دلان
به آه بر لب نشسته ی خسته دلان
که مــن در ایـن سینــه جـز غمی آشنـا به دل هم‌زبان ندارم
از او جــــدا مــــانــــ...
🎵 مرضیه , آوای خسته دلان

📜 متن ترانه :
قسم به دل‌های خستة خسته دلان
قسم به قلب شکستة خسته دلان
به آه برلب نشستة خسته دلان
که من در این سینهجزغمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم
از او جدا مانده‌امدر این رهگذر ز یارم نشان ندارم
قسم به دل‌های خستة خسته دلان
قسم به قلب شکستة خسته دلان
به آه برلب نشست...
🎵 داریوش , آوای خسته دلان

📜 متن ترانه :
آوای خسته دلان
قسم به دل‌های خسته خسته دلان
قسم به قلب شکسته خسته دلان
به آه برلب نشسته خسته دلان
که من در این سینه
جز غمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم
از او جدا مانده‌ام
در این رهگذر ز یارم نشان ندارم
قسم به دل‌های خستة خسته دلان
قسم به قلب شکس...
🎵 مرضیه , آوای خسته دلان

📜 متن ترانه :
قسم به دل‌های خسته خسته دلان
قسم به قلب شکسته خسته دلان
به آه برلب نشسته خسته دلان
که من در این سینه جزغمی
آشنا به دل همزبان ندارم
از او جدا مانده ‌دم در این رهگذر ز یارم نشان ندارم
قسم به دل‌های خسته خسته دلان
قسم به قلب شکسته خسته دلان
به آه برلب ...
متن ترانه «خسته ام»
 محبس خویشتن منم از این حصار خسته ام
 من ھمه تن انالحقم كجاست دار خسته ام
 در ھمه جای این زمین ھمنفسم كسی نبود
 زمین دیار غربت است از این دیار خسته ام
 كشیده سرنوشت من به دفترم خط عزا
 از آن خطی كه او نوشت به یادگار خسته ام
 به گرد خویش گشته ام سوار این چرخ و فلك
 بس است تكرار...
وَقتـــی خوشـحالی....
اَز موســـیقی لِـــذَت می بَری
امـــا؟
وَقتی نـــاراحَتی...
متـن آهــنگ رو درک میکنـــی!!!

@kolbehekhastedelan
🎵 داریوش , آوای خسته دلان

📜 متن ترانه :
آوای خسته دلان
قسم به دل‌های خسته خسته دلان
قسم به قلب شکسته خسته دلان
به آه برلب نشسته خسته دلان
که من در این سینه
جز غمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم
از او جدا مانده‌ام
در این رهگذر ز یارم نشان ندارم
قسم به دل‌های خستة خسته دلان
قسم به قلب شکس...
🎵 داریوش , آوای خسته دلان

📜 متن ترانه :
آوای خسته دلان
قسم به دل‌های خسته خسته دلان
قسم به قلب شکسته خسته دلان
به آه برلب نشسته خسته دلان
که من در این سینه
جز غمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم
از او جدا مانده‌ام
در این رهگذر ز یارم نشان ندارم
قسم به دل‌های خستة خسته دلان
قسم به قلب شکس...
🎵 داریوش , آوای خسته دلان

📜 متن ترانه :
آوای خسته دلان
قسم به دل‌های خسته خسته دلان
قسم به قلب شکسته خسته دلان
به آه برلب نشسته خسته دلان
که من در این سینه
جز غمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم
از او جدا مانده‌ام
در این رهگذر ز یارم نشان ندارم
قسم به دل‌های خستة خسته دلان
قسم به قلب شکس...
آنچه مـیشـنوید؛ نغمه رادیو گلهاست
ارکستر گلها در این برنامه، اثری از پرویز یاحقی را با کلامی از بیژن ترقی و آوای گرم حمیرا
به همراهی مجید نجاهی و ناصر افتتاح به سـمـع می رسـانـد
تنظیم ارکستر از جواد معروفی، غزل آواز از عماد خراسانی
اشــعــار مــتـن بـرنامـه، از کـمـال خـجـند و گـلـچـیـن مـعانی 
گوی...
متن ترانه [وام]
یه صبح پاییزی
روزنامه به دستم
از زمونه خسته
با خودم میگفتم
دربدری بسه
تا کی باید باشی
بی پول و تو آمپاس
نداریت باعث بشه
عشقت بشه حساس
شاید بره رو راست
قدم زنون تو فکر اون
یجورایی سر بجنون
دل شده یک کاسه خون
نره با دیگری
نگام افتاد به تیتر اون
نوشته بود با دل و جون
اتو رفت...
💞💞 @mqwww 💞💞
شاعــــر : ↜ تورج نگهبان ↝
آهنگ ساز: ↜ همایون خرم ↝
تنظیــــم : ↜ هومن محمدی ↝
خــواننده : 🌟داریوش اِقبالی🌟
آلبـــــوم : ✿ انسان ✿
متن آھنگ : 🔻 آوای خسته دلان 🔻
🔻قسم به دلهااای خستهٔ خسته دلااان
قسم به قلب شکستهٔ خسته دلااان
به آااه بر لب نشستهٔ خسته دلااان
که من در این سینه جز غمی...
متن آهنگ بهار عشق من
گلهای رنگارنگ،برنامه518
ارکستر گلها در این برنامه اثری از پرویز یاحقی را با کلامی از بیژن ترقی وآوای گرم حمیرا به همراهی مجید نجاهی وناصر افتتاح به سمع میرساند.
تنظیم ارکستر:از جواد معروفی
غزل آواز از عمادخراسانی
اشعار متن برنامه از کمال خجند وگلچین معانی
گوینده: آذر پژوهش
ما...
قسم به دل‌های خستة خسته دلان
🌹 🌹 🌹
خواننده: داریوش اقبالی
شاعر: تورج نگهبان
آهنگساز: همایون خرم
تنظیم : هومن محمدی
متن ترانه:
{ قسم به دل‌های خستة خسته دلان قسم به قلب شکستة خسته دلان
به آه برلب نشستة خسته دلان
کـه مــن در ایـن سینــه ...
🎼 متن ترانه پویان - کرشمه
یه کرشمه توی لبخنداته
مثل جادو همه جا همراته
یه بهاری توی موهات داری
که واسه من بهترین سوغاته
بیا دلدارم تو رو کم دارم نگاتو میخوام دیگه نیازارم
بیا دلدارم به تو بیمارم بیا که یک بوسه از تو طلب دارم
🎵🎵
منه بی تو تشنه ی دیدارم
پره از توست همه ی افکارم
همه ی سال شده راز ک...
‍ Ax ki elê lê dûman e dûman e ...
Ax ki elê lê dûman e dûman e ....
آخ اله له اله له!، هوا مه آلود است...!!
(اله له: حرف ندای مخاطب)
Ax ki elê lê şevek sar e.
Şevekî tijî dûman e
آخ اله له !! شبی سرد است. شبی پر از مه است.
Şevek jî ban dekim hewar hewar
Werin ez jî le dû mame,, hevalo hevalo
ش...
‍ 🍀گلهای رنگارنگ،برنامه518
☝️☝️☝️
ارکستر گلها در این برنامه اثری از پرویز یاحقی را با کلامی از بیژن ترقی وآوای گرم بانو حمیرا به همراهی مجید نجاهی وناصر افتتاح به سمع میرساند.
تنظیم ارکستر:از جواد معروفی 
غزل آواز از عمادخراسانی 
اشعار متن برنامه از کمال خجند وگلچین معانی
گوینده: آذر پژوهش
ما را گل...
🎼 ترانه شبانگاهی ( شباهنگ ) :
☑️ شباهنگ در نظر گرفته شده امشب ،
ترانه ای است زیبا
به نام 📝 ' گل ارکیده '
با صدای 🎤 ' ایلیا منفرد '
که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرین ... 😊
📝 متن ترانه ی ' گل ارکیده ' :
شاخه ای تکیده ؛
گل ارکیده با چشمای خسته
لب های بسته
غم تو روی چشماش آروم نشسته
...
متن آهنگ خواب :
من هنوز خواب می بینم که دوره دوره ی وفاست
که اعتبار عشق به جاست دنیا به کام آدماست
من هنوزم خواب میبینم
من هنوز خواب می بینم که این خودش غنیمت
برای دیگرون یه خواب برای من حقیقته
من هنوزم خواب می بینم
سوته دلان یکی یکی تموم شدن
سوته دلی نمونده غیر از خود من
کسی که عشق و غم و فریاد بز...
متن ترانه  : متن ترانه آوای خسته دلان
البوم : انسان
خواننده : داریوش
شاعر -----------
قسم به دل‌های خسته خسته دلان
قسم به قلب شکسته خسته دلان
به آه برلب نشسته خسته دلان
که من در این سینه
جز غمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم
از او جدا مانده‌ام
در این رهگذر ز یارم نشان ندارم
قسم به دل‌های خستة...
متن آهنگ آوای خسته از داریوش اقبالی
قسم به دل‌های خسته خسته دلان
قسم به قلب شکسته خسته دلان
به آه برلب نشسته خسته دلان
که من در این سینه
جز غمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم
از او جدا مانده‌ام
در این رهگذر ز یارم نشان ندارم
قسم به دل‌های خسته خسته دلان
قسم به قلب شکسته خسته دلان
به آه برلب نشسته خسته دل...
👆👆
ترانه بسیار زیبای 'آوای خسته'باصدای بانوی موسیقی ایران مرضیه و آهنگسازی همایون خرم در مایه همایون با شعری از تورچ نگهبان تقدیم حضورتون.
متن ترانه👇
قسم به دلهای خسته ی خسته دلان
قسم به قلب شکسته ی خسته دلان
بـه آه بـر لــب نشسته ی خسته دلان
که من دراین سینه جز غمی آشنا به دل همزبان ندارم
ا...
👆👆👆
متن ترانه
آن که دلم را برده خدایا زندگیم را
کرده تبه کو؟
همنفسم کو؟ آن که نگاهش،روز من از غم کرده سیه کو؟
بی خبر ماندی ز حالم زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان می دهد خاکستر من
شعله عشق تو از بس در دلم بالا گرفته
سینه مالامال آتش غم وجودم را گرفته
هر زمان آید به یادم دیده مست تو
گریم از...