نتایج جستجو "دوره کوچ"

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
🖤 در دنیای بی اعتبار و آشفته ای زندگی می کنیم
که هر لحظه آن تهدیدِ مرگِ اخلاق و معناست.
نَفَس در سینه محبوس و خسته است از این همه نامُرادی و نامردی
دروغ و آلودگی
وعده و فریب
انتظار و بیهودگی...
💙 اگر قرار به نجات باشد؛
تنها 'عشق' است که سرانجام از این وادیِ ناکجاآباد به سر منزل مقص...
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
🎼🎼
🎼
🖤 در دنیای بی اعتبار و آشفته ای زندگی می کنیم
که هر لحظه آن تهدیدِ مرگِ اخلاق و معناست.
نَفَس در سینه محبوس و خسته است از این همه نامُرادی و نامردی
دروغ و آلودگی
وعده و فریب
انتظار و بیهودگی...
💙 اگر قرار به نجات باشد؛
تنها 'عشق' است که سرانجام از این وادیِ ناکجاآباد به سر م...
امروز مشغول گوش دادن به ترانه ای با نام ' سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی ' با صدای ' داریوش' بودم ...
از آنجایی که قبلآ جسته و گریخته شنیده بودم که متن این ترانه ، برای واقعه ای تاریخی سروده شده ، از گوگل کمک گرفتم و به نتیجه ی جالبی رسیدم که بسیار منقلبم کرد و تصمیم گرفتم نتیجه ی جستجوهایم را با شما دو...