نتایج جستجو "فریدون پوررضا"

‍ 🔘متن ترانه :خوام بوشوم رشت
☑️فریدون پوررضا
لنگرود موایسام لیلی کوه دیاره
خانه ی همسایه نقش ونیگاره
سوتا لاکوی ایسا یه دنه می یارا
اولی مامانه دومی ستاره
سومی بوده بو می دیل کاره
امان خوام بوشوم رشت
بومام تالنگرود می طالع برگشت
بکار ورزای تی شوشون گول اناره
دعابوکون تی صاحب یار بگیره
تی شاخا...
‍ 🔘متن ترانه :خوام بوشوم رشت
☑️فریدون پوررضا
لنگرود موایسام لیلی کوه دیاره
خانه ی همسایه نقش ونیگاره
سوتا لاکوی ایسا یه دنه می یارا
اولی مامانه دومی ستاره
سومی بوده بو می دیل کاره
امان خوام بوشوم رشت
بومام تالنگرود می طالع برگشت
بکار ورزای تی شوشون گول اناره
دعابوکون تی صاحب یار بگیره
تی شاخا...
متن آهنگ پس از باران فریدون پوررضا
دو واره آسمانه دیل پورابو (دوباره دل آسمان پر شد)
سیاه ابرانه جیر مهتاب کورابو (مهتاب، پشت ابرهای سیاه کور شد)
ستاره دانه دانه رو بیگیفته (ستاره ها، دانه به دانه، [از من] روی گرفتند)
عجب ایمشب بساط غم جورابو (امشب، بساط غم چه عجیب جور شده است)
@piixels
‍ ‍ 🆔 @gil_deylam
Fereidoon Pourreza
Gile Lo
متن شعر گیله لو:
گیلکی با برگردان فارسی
💢 با نوای دلنشین استاد فریدون پوررضا
متن ترانه گیله لوی فریدون پوررضا
کیشه‌جارونه سامون به‌گودن، گیله‌لوی
جاروهای شمشادی را سامان داده‌اند، ای دختر دوست داشتنی گیلان
جودارونه صندل چاکودن، گیله‌لوی
از شاخه‌های...
‍ ‍ 🆔 @gil_deylam
Fereidoon Pourreza
Gile Lo
متن شعر گیله لو:
گیلکی با برگردان فارسی
💢 با نوای دلنشین استاد فریدون پوررضا
متن ترانه گیله لوی فریدون پوررضا
کیشه‌جارونه سامون به‌گودن، گیله‌لوی
جاروهای شمشادی را سامان داده‌اند، ای دختر دوست داشتنی گیلان
جودارونه صندل چاکودن، گیله‌لوی
از شاخه‌های...
🎧 باهم بشنویم؛
🎼موسیقی قدیمی و اصیل گیلکی «وارش» با صدای مرحوم فریدون پوررضا
✍️متن آهنگ:
چراغ روشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی، آی گوشت و ناخن
گوشت و ناخن جدایی، کی بِ نا بو
آی براره چار بدار خاخور تی قربون
تی پیرهَن چَل کینه مثل غریبون
تی پیرانه فَدن خاخور بَ...
‍ ‍ 🎧 باهم بشنویم؛
🎼موسیقی قدیمی و اصیل گیلکی «وارش» با صدای مرحوم فریدون پوررضا
✍️متن آهنگ:
چراغ روشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی، آی گوشت و ناخن
گوشت و ناخن جدایی، کی بِ نا بو
آی براره چار بدار خاخور تی قربون
تی پیرهَن چَل کینه مثل غریبون
تی پیرانه فَدن خاخور...
‍ ‍ 🎧 باهم بشنویم؛
🎼موسیقی قدیمی و اصیل گیلکی «وارش» با صدای مرحوم فریدون پوررضا
✍️متن آهنگ:
چراغ روشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی، آی گوشت و ناخن
گوشت و ناخن جدایی، کی بِ نا بو
آی براره چار بدار خاخور تی قربون
تی پیرهَن چَل کینه مثل غریبون
تی پیرانه فَدن خاخور...
🎧 باهم بشنویم؛
🎼موسیقی قدیمی و اصیل گیلکی «وارش» با صدای مرحوم فریدون پوررضا
اطلاعات بیشتر
✍️متن آهنگ:
چراغ روشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی، آی گوشت و ناخن
گوشت و ناخن جدایی، کی بِ نا بو
آی براره چار بدار خاخور تی قربون
تی پیرهَن چَل کینه مثل غریبون
تی پیرانه فَدن خاخور بَشوری
با آبِ زمزم و صابون تیرون
#سرشکه
@sereshke_news
🎧 باهم بشنویم؛
🎼موسیقی قدیمی و اصیل گیلکی «وارش» با صدای مرحوم فریدون پوررضا
اطلاعات بیشتر
✍️متن آهنگ:
چراغ روشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی، آی گوشت و ناخن
گوشت و ناخن جدایی، کی بِ نا بو
آی براره چار بدار خاخور تی قربون
تی پیرهَن چَل کینه مثل غریبون
تی پیرانه فَدن خاخور بَشوری
با آبِ زمزم و صابون تیرون
🌷بزرگ‌ترین رسانه خبری املش👇
🆔 @RankoohNews
متن آهنگ پس از باران فریدون پوررضا
دو واره آسمانه دیل پورابو (دوباره دل آسمان پر شد)
سیه ابرانه جیر مهتاب کورابو (مهتاب، پشت ابرهای سیاه کور شد)
ستاره دانه دانه رو بیگیفته (ستاره ها، دانه به دانه، [از من] روی گرفتند)
عجب ایمشب بساط غم جورا بو (امشب، بساط غم چه عجیب جور شده است)
تی واسی مو دامون...
متن آهنگ گیله لو با ترجمه فارسی
از استاد فریدون پوررضا
دامونه گوده مره تنگ بومای، گیله‌لوی
(شانه های جنگل برایم تنگ شده است ، ای دختر دوست داشتنی گیلان)
دارونه خال‌جی مره سنگ بومای، گیله‌لوی
(از شاخه‌های درخت برای‌ام سنگ سرازیر شده است، ای دختر دوست داشتنی گیلان)
می‌ چیلیف‌مار (برار) می جنگ بومای،...
‍ متن ترانه #گیله_لوی
استاد #فریدون_پوررضا
کیشه‌جارونه سامون به‌گودن، گیله‌لوی
جاروهای شمشادی را سامان داده‌اند، ای دختر دوست داشتنی گیلان(*)
جودارونه صندل چاکودن، گیله‌لوی
از شاخه‌های درختان، صندل درست کرده‌اند، ای دختر دوست داشتنی گیلان
تی‌وه مره دامون دگودن گیله‌لوی
به خاطر تو مرا به جنگ...
‍ متن ترانه #گیله_لوی
استاد #فریدون_پوررضا
کیشه‌جارونه سامون به‌گودن، گیله‌لوی
جاروهای شمشادی را سامان داده‌اند، ای دختر دوست داشتنی گیلان(*)
جودارونه صندل چاکودن، گیله‌لوی
از شاخه‌های درختان، صندل درست کرده‌اند، ای دختر دوست داشتنی گیلان
تی‌وه مره دامون دگودن گیله‌لوی
به خاطر تو مرا به جنگ...
‍ متن ترانه «#گدالی»
#استاد_فریدون_پوررضا
گدالی ورس بیشیم
گدالی چندی لسی
تکوم بوخور مگه وؤرسسی
تی سلامال آ فریدون بیدی تو چنچی برازه
دومام تر جی کوشتره نوم فکته چندی درازه
اونه گردن کندوزنگه تی گردن عین سیاه تال
اونه شأ گوتن توسه دار تره شأگوتن توسه خال
گدالی ورس بیشیم
موتی اؤ لاغرپا ره بمیرم
تی...
‍ متن ترانه «#گدالی»
#استاد_فریدون_پوررضا
گدالی ورس بیشیم
@guilaki
گدالی چندی لسی
تکوم بوخور مگه وؤرسسی
تی سلامال آ فریدون بیدی تو چنچی برازه
دومام تر جی کوشتره نوم فکته چندی درازه
اونه گردن کندوزنگه تی گردن عین سیاه تال
اونه شأ گوتن توسه دار تره شأگوتن توسه خال
گدالی ورس بیشیم
موتی اؤ لاغرپا ره...
‍ متن ترانه «#گدالی»
#استاد_فریدون_پوررضا
گدالی ورس بیشیم
@guilaki
گدالی چندی لسی
تکوم بوخور مگه وؤرسسی
تی سلامال آ فریدون بیدی تو چنچی برازه
دومام تر جی کوشتره نوم فکته چندی درازه
اونه گردن کندوزنگه تی گردن عین سیاه تال
اونه شأ گوتن توسه دار تره شأگوتن توسه خال
گدالی ورس بیشیم
موتی اؤ لاغرپا ره...
‍ @folkbest
🖋متن ترانه ی آسیه خانم
🔘فریدون پوررضا
تومی جونی آسیه خانم آسیه خانم
مو نجار تنکابونم آسیه خانم
جور اتاق کوی در بنم آسیه خانم
تی گاواره ور بنم آسیه خانم
اخ می جون اخ می جونی
دیوشل خولف نونی
می یاری کوه بوشو مو شو نوتونم
سیاه کوه درمئنه مو ده نوتونم
می دیل خایه سیاه کوه گول بشؤنم
اگربول...
‍ 🌺🌺ولی خوون🌺🌺
🔘متن ترانه :ولی خوؤن
🗣🗣باصدای: فریدون پوررضا
موبوشوتلار حیروم بادی بومای
بادگسکر بِبوردای می دسمالای
شانس بین چپرون را یاری بومای
بئیته دستمال دودس کاجی هَدای
بادی بومای ننه جون چاشده بادی بومای ننه جون
گول انارمای اخ مو گریفتارمای
گول انارمای عاشق وشیدای می دیل دارمای
ولی خون ت...
‍ 🌺🌺ولی خوون🌺🌺
🔘متن ترانه :ولی خوؤن
🗣🗣باصدای: فریدون پوررضا
موبوشوتلار حیروم بادی بومای
بادگسکر بِبوردای می دسمالای
شانس بین چپرون را یاری بومای
بئیته دستمال دودس کاجی هَدای
بادی بومای ننه جون چاشده بادی بومای ننه جون
گول انارمای اخ مو گریفتارمای
گول انارمای عاشق وشیدای می دیل دارمای
ولی خون ت...
‍ @folkbest
🔘متن ترانه :ولی خوؤن
☑️باصدای: فریدون پوررضا
موبوشوتلار حیروم بادی بومای
بادگسکر بِبوردای می دسمالای
شانس بین چپرون را یاری بومای
بئیته دستمال دودس کاجی هَدای
بادی بومای ننه جون چاشده بادی بومای ننه جون
گول انارمای اخ مو گریفتارمای
گول انارمای عاشق وشیدای می دیل دارمای
ولی خون توفینگ ...
🎧 باهم بشنویم؛
🎼موسیقی قدیمی و اصیل گیلکی «وارش» با صدای مرحوم فریدون پوررضا
✅ @Lashakk
اطلاعات بیشتر
✍️متن آهنگ:
➖چراغ روشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی، آی گوشت و ناخن
گوشت و ناخن جدایی، کی بِ نا بو
آی براره چار بدار خاخور تی قربون
تی پیرهَن چَل کینه مثل غریبون
تی پیرانه فَدن خاخور بَشوری
با آبِ زمزم و صابون تیرون ➖
✅ @Lashakk
🎧 باهم بشنویم؛
🎼موسیقی قدیمی و اصیل گیلکی «وارش» با صدای مرحوم فریدون پوررضا
اطلاعات بیشتر
✍️متن آهنگ:
➖چراغ روشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی، آی گوشت و ناخن
گوشت و ناخن جدایی، کی بِ نا بو
آی براره چار بدار خاخور تی قربون
تی پیرهَن چَل کینه مثل غریبون
تی پیرانه فَدن خاخور بَشوری
با آبِ زمزم و صابون تیرون ➖
✅ #کانال_رسمی_کلشتاجان
🆔 t.me/joinchat/AAAAAECoHqW0P9QN9Chwgg
🎧
🎼موسیقی قدیمی و اصیل گیلکی «وارش» با صدای مرحوم فریدون پوررضا
اطلاعات بیشتر
✍️متن آهنگ:
➖چراغ روشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی کی بِ نا بو
من و تی آشنایی، آی گوشت و ناخن
گوشت و ناخن جدایی، کی بِ نا بو
آی براره چار بدار خاخور تی قربون
تی پیرهَن چَل کینه مثل غریبون
تی پیرانه فَدن خاخور بَشوری
با آبِ زمزم و صابون تیرون ➖
اطلاعات بیشتر
‍ ☑️متن ترانه:تنهایی
🗣فریدون پوررضا
بوخوتی تی بوم اگر پر زئیمی
آسمان جیر دیلا سر زئیمی
شوئیمی هفت طبقه بوجور اؤیه
تابیافتبیم شاید می هم گویه
تنهایمه تنهایمه تنهایمه
تنهایمه تنهاتر از خودایمه
می دیل خوایه بنم بشم
صحرا به صحرا کوه به کوه
دره به دره
به عین کوه سر یخان
که آبه بِه شِه خاک زیر
ذره ب...
‍ 🆔 @folkbest
☑️متن ترانه «گدالی»
⚫️فریدون پوررضا
گدالی ورس بیشیم
گدالی چندی لسی
تکوم بوخور مگه وؤرسسی
تی سلامال آ فریدون بیدی تو چنچی برازه
دومام تر جی کوشتره نوم فکته چندی درازه
اونه گردن کندوزنگه تی گردن عین سیاه تال
اونه شأ گوتن توسه دار تره شأگوتن توسه خال
گدالی ورس بیشیم
موتی اؤ لاغرپا ره بمی...
‍ ☑️متن ترانه :جوؤن دیلمونی
⚫️باصدای :فریدون پوررضا
بوشومای مازندرانای مازندارانای آژان(پلیس)بیارم
بینیش مو تره بنالم
پدرِگولناز جونِکه مو دربیارم
بینیش مو تره بنالم
می جونی وآی می جونی باز می جونی...
شیرین زبونم ایسی نامهربونی
یِته نامه هَدام مره تو بوخونی
شاید درد دیله موتو بدونی
امون شؤ تاریکا...
‍ 🆔 @folkbest
🔘متن ترانه وارش
🔳شعر:شیون فومنی
⚪️صدای:فریدون پوررضا
کرا وارش واره باز جه آسمان
دیل میشین تنگه جه تی غورصانه دس
کاشکی بیرون بایه خورشیددوباره
سیاه ابرابوکونه تکس تکس
بتپسته دره غم می دیل گوشه درون
هیسته راشی فاندیرم کی بایه افتاب بیرون
ایمرو واسی هتو وارش بواره
دیل میشین واهیلا به
جه...
‍ 🆔 @folkbest
🔘متن ترانه وارش
🔳شعر:شیون فومنی
⚪️صدای:فریدون پوررضا
کرا وارش واره باز جه آسمان
دیل میشین تنگه جه تی غورصانه دس
کاشکی بیرون بایه خورشیددوباره
سیاه ابرابوکونه تکس تکس
بتپسته دره غم می دیل گوشه درون
هیسته راشی فاندیرم کی بایه افتاب بیرون
ایمرو واسی هتو وارش بواره
دیل میشین واهیلا به
جه...
@mynilsan 👈👈👈
آهنگ زیبای ⚡️گدالی⚡️
با صدای 🎤 استاد فریدون پوررضا
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
🎶متن ترانه + ترجمه پارسی در👇
اطلاعات بیشتر
متن ترانه‌ی تازه‌بهار
با اجرای زنده‌یاد فریدون پوررضا
کِلاچ گِیأ (کلاغ می‌گوید) قارقار! بامؤ دِ تازه‌بهار
صحرا و کوه و دره، ببؤسته نقش و نگار
باغ و بولاغ، سبزأ بؤ، گُل بُکُد آشتالودار
تو سبزِ دشتأ دینی (می‌بینی)، مُجمِه‌پوشِ قلمکار
کلاچ گِیأ قارقار
مُجمِه‌پوش قلمکار
بیا بیشیم سبزی بکار
حألا زوده، ح...
زنده یاد فریدون پوررضا
خواننده محبوب گیلانی...
آهنگ زیبای سیاه ابران از این خواننده رو با متن آهنگ در ادامه قرار میدیم👇👇👇
خاک بهشت
Telegram.me/behe95
#رانا
#فریدون_پوررضا
رعنا از ترانه های فولکلور گیلان به شمار می رود. در خصوص داستان رعنا روایت های مختلفی وجود دارد و حتی در خصوص شعر رعنا نیز نسخه های متفاوتی مشاهده شده است که گاهی در نحوه بیان متفاوت است. اما آنچه که بیشتر متداول است همان است که توسط گروه رستاک اجرا شده است.
داستان رعنا به سال...
متن ترانه‌ی «کونوس‌کَلِه»
با صدای زنده‌یاد، فریدون پوررضا
🍃🍁 #واژگان_محلی 🌿🍂
ئی روز بوشوم کونوس‌کَلِه (یه روز رفتم به دشت ازگیل)
کونوس بیچم ئی پَرپره (یه دامن، ازگیل چیدم)
ئی دانه می داهن دَکته (یه دونه افتاد توی دهنم)
می داهنا آب جِکته (دهنم آب افتاد)
ایلاهی تی مارِی بیمیره (الهی ...!)
می دیلِ قر...
☘☘☘
@avayekoorosh
موسیقی نواحی ایران- گیلان
گروه روناک به سرپرستی کیوان علی محمدی در سال ۱۳۸۰ آغاز به فعالیت نموده، این گروه با پوشش اقوام مختلف ایران متشکل از خانمها و آقایان به اجرای آواهای مناطق مختلف ایران می پردازد. گروه روناک (نواحی ایران) این گروه کنسرتهای زیادی را نیز در خارج از ایران در ...
متن آهنگ ىه قل دۊ قل؛ فریدون پوررضا!?
@gilaki_learning
ىه دئقه مي گبه گۊش بدن (یه دقیقه حرف منو گوش بده)
تي سره مي سينه سر بنن (سرت رو، رو سینه‌م بزار)
مي جانˇ ىار، مي جانˇ يار (۲)
تره ىاد دره! نقل گۊتيم (یادت هست! نقل می‌گفتیم)
نقل ىه قل دۊ قل گۊتيم (نقل یه قل دو قل می‌گفتیم)
سرˇ تلار، سرˇ تلار (۲...